Restrukturyzacje w Polsce. Raport 2018 Q1 – ze szczególnym uwzględnieniem przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego

Kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacje wraz z platformą analityczną SpotData przeanalizowała postępowania restrukturyzacyjne w I kwartale obecnego roku. Widoczne jest rosnące zainteresowanie tą formą naprawczą, lecz niekoniecznie przekłada się to na wyższą ich skuteczność. Czasy trwania postępowań są nieznacznie dłuższe niż pod koniec grudnia 2017, a liczba zatwierdzonych układów rośnie, ale powoli.

 

W pierwszym kwartale 2018 roku kontynuowany jest wzrostowy trend liczby otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. Zgodnie z naszymi danymi sądy otworzyły 105 postępowań restrukturyzacyjnych, czyli aż o 16 więcej (15 proc.) niż przed rokiem. Odpowiedzialne za ten wzrost jest zwiększone zainteresowanie przyspieszonymi postępowaniami układowymi – do trzeciego kwartału 2017 ich liczba wynosiła około 50, a w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku ogłoszono otwarcie już 60 postępowań tego rodzaju.

 

 

Można wyróżnić dwie przyczyny rosnącej liczby restrukturyzacji. Z jednej strony, wyższe koszty pracownicze i materiałowe, prowadzące do obniżania się marż w handlu i budownictwie oraz zatory płatnicze sprawiają, że coraz większy odsetek  podmiotów doświadcza trudności z regulowaniem zobowiązań – pomimo doskonałej koniunktury. Z drugiej strony, rośnie popularność procedury restrukturyzacji, która dla wielu firm staje się szansą na szybsze wyjście z pułapki nadmiernego zadłużenia (choć nierzadko jest to też forma zwykłej ucieczki przez zobowiązaniami).

Najwyższą efektywnością, mierzoną jako stosunek zatwierdzonych układów do rozpoczętych postępowań, cechują się przyspieszone postępowania układowe. Ze wszystkich rozpoczętych postępowań, 27 proc. tego typu spraw zakończyło się zatwierdzeniem układu. W przypadku postępowań sanacyjnych jest to tylko około 7 proc., a w układowych 15 proc.

 

 

Istnieje bardzo wysoka korelacja między liczbą średnich i dużych spółek (zatrudniających powyżej 49 osób) w województwach a liczbą restrukturyzacji. Widać to na wykresie nr 11. Mniej restrukturyzacji, niż wskazywałaby na to ogólna tendencja, odbywa się w Mazowieckim, a więcej na Dolnym Śląsku. Patrząc na relację między liczbą restrukturyzacji a liczbą firm, widać, że relatywnie więcej spółek prawa handlowego podlega restrukturyzacji na Śląsku, Pomorzu Zachodnim oraz na Podlasiu, a najmniej na Pomorzu i w Małopolsce. Jedną z przyczyn wydaje się być wyższy odsetek spółek trudniących się handlem hurtowym i detalicznym w regionach, w których restrukturyzacja jest częstsza – czyli spółek, które statystycznie częściej doświadczają problemów finansowych.

 

 

W pierwszym kwartale 2018 roku otwartych zostało 60 przyspieszonych postępowań układowych, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o 17 proc. Łącznie od początku obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego otwartych zostało 419 postępowań tego rodzaju. Wraz z rosnącą liczbą otwieranych postępowań, wyższa jest również liczba zatwierdzanych układów – było ich w pierwszym kwartale 21, czyli o ok. jedną czwartą więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łącznie od początku 2016r. zatwierdzono już 115 układów.

 

 

W części studiów przypadku przeanalizowane zostały następujące zagadnienia:

  • Wpływ czasu trwania postępowania o otwarcie PPU a prawdopodobieństwo jego umorzenia
  • Współpraca wierzycieli, a zwłaszcza Banków, z dłużnikiem jako podstawa udanego PPU
  • Propozycje układowe w PPU na tle innych postępowań
  • Podział na grupy i niebezpieczeństwa z tym związane
  • Specyfika PPU dewelopera
  • Specyfika PPU emitenta obligacji
  • Czy można prowadzić PPU wobec dłużnika, który nie posiada zdolności do regulowania bieżących zobowiązań?

Artykuł dostępny pod linkiem.