Produkcja sprzedana przemysłu wg branż ogólnych (dane miesięczne)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

węgiel kamienny i brunatny (lignit)

ropa naftowa i gaz ziemny

rudy metali

pozostałe produkty górnictwa i wydobywania

artykuły spożywcze

napoje

wyroby tytoniowe

wyroby tekstylne

odzież

skóry i wyroby ze skór wyprawionych

drewno i wyroby z drewna i korka z wyłączeniem mebli, wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania

papier i wyroby z papieru

usługi poligraficzne i uslugi reprodukcji zapisanych nośników informacji

koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej

chemikalia i wyroby chemiczne

podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne

wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

metale

wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń