Wskaźniki

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

utrata wartości aktywów finansowych

zyski i straty na aktywach i zobowiązaniach

zyski i straty na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu i zobowiązaniach

zyski i straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wyceniane w wartości godziwej

wskaźnik finansowania rynkowego

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń

kredyty i pożyczki ogółem

wartość rynkowa pozycji instrumentów pochodnych po stronie aktywów

ekspozycje pozabilansowe

zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

rezerwy

kapitał własny ogółem

kapitał rzeczowy

kapitał emisyjny

wskaźnik dźwigni

nieściągalne kredyty i pożyczki brutto

kredyty i pożyczki forborne brutto

kredyty i pożyczki forborne ściągalne

nieściągalne kredyty i pożyczki forborne brutto

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania