Rachunek zysków i strat

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

zysk/strata za rok

zysk/strata przed opodatkowaniem

wynik operacyjny netto

wynik odsetkowy netto

przychody z tytułu dywidend

wynik z tytułu prowizji i opłat

wyniki handlowe i walutowe

zyski/straty z tytułu wyksięgowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych do wartości godziwej

zyski/straty netto na aktywach finansowych i zobowiązaniach przeznaczonych do obrotu

zyski/straty na aktywach finansowych i zobowiązaniach wycenianych do wartości godziwej, netto

zyski/straty z rachunkowości zabezpieczeń, netto

całkowite koszty operacyjne

pozostałe koszty administracyjne

utrata wartości aktywów finansowych

utrata wartości aktywów niefinansowych

zysk lub strata po opodatkowaniu

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania