Indeksy koniunktury w usługach

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

transport i gospodarka magazynowa

transport lądowy/rurociągowy

hotele i restauracje

informacja i komunikacja

działalność wydawnicza

produkcja filmów, gier i nagrań

nadawanie programów

telekomunikacja

IT

usługi informacyjne

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

finanse bez ubezpieczeń

ubezpieczenia

obsługa rynku nieruchomości

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność prawnicza i księgowa

head offices i doradztwo

architektura, inżynieria i analizy

badania naukowe i rozwój

reklama i badania rynku