Porównaj dane

aktywa zagraniczne (+)

należności - kredyty (+)

należności - papiery dłużne (+)

należności - papiery udziałowe (+)

zadłużenie rządu (+)

długoterminowe zobowiązania (-)

inne (+)

Wybrane do porównania