Porównaj dane

pasywa ogółem

zobowiązania finansowe i pozostałe pasywa

zobowiązania przeznaczone do obrotu

zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

kapitały

Wybrane do porównania