Porównaj dane

dane w proc. PKB

dane w mln euro

dane w mln pln

dane w pln pps

dane w proc. UE-28 (euro)

dane w proc. UE-28 (pps)

dane w mln pln, ceny stałe 2010

dane w proc. rok do roku

Wybrane do porównania